Krzywa możliwości produkcyjnych 🎓

Krzywa możliwości produkcyjnych (ang. Production Possibility Curve — PPC) nazywana jest również krzywą transformacji, jednakże najczęściej pisana jest skrótowo KMP, której celem jest przedstawienie kompromisu między produkcją jednego dobra a drugiego.

KMP pokazuje w uproszczony sposób podejmowanie decyzji produkcyjnych. Uproszczony, ponieważ zawsze bierzemy pod uwagę produkcję dwóch dóbr oraz zawsze zakładamy, że wykorzystujemy zasoby w pełni — nie zostają żadne wolne (niewykorzystane) zasoby. Zasoby wykorzystujemy w jak najlepszy sposób w ramach naszych możliwości, czyli wykorzystujemy je efektywnie. Ponadto krzywa transformacji pozwala na graficzne przedstawienie kosztu alternatywnego.

Krzywa transformacji definicja

Przedstawia alternatywne kombinacje dwóch dóbr, które można wytworzyć w przedsiębiorstwie (w mikroekonomii) lub gospodarce (w makroekonomii) przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego.

To czy będziemy przedstawiać kombinacje dóbr w przedsiębiorstwie, czy gospodarce, zależy od podziału ekonomii na mikroekonomię i makroekonomię.

Krzywa transformacji zapis graficzny

Zgodnie z zasadą KMP ogranicza się ona do produkcji dwóch dóbr, dlatego zawsze będziemy mieli dwie osie układu współrzędnych:

Wariant ProdukcyjnyIlość dobra AIlość dobra B
I0100
II5080
III7050
IV800
krzywa możliwości produkcyjnych definicja

Przy pomocy KMP możemy przedstawić koszt alternatywny. Jeżeli produkujemy dobro B, to robimy to kosztem dobra A i na odwrót.

Słownie rozpisane warianty KMP:

 • I — Kosztem produkcji dobro B w ilości 100 sztuk jest dobro A w ilości 80 sztuk.
 • II — Kosztem zwiększenia produkcji dobra A o 50 sztuk jest koszt produkcji dobra B w ilości 20.
 • III — Kosztem zwiększenia produkcji dobra A o 20 sztuk jest zmniejszenie produkcji dobro B o 30 sztuk.
 • IV — Kosztem zwiększenia produkcji dobra A o 10 sztuk jest zmniejszenie produkcji dobra B o 50 sztuk.

Podsumowując, coś kosztem czegoś

Nowy symbol:
Q — Ilość

Krzywa Możliwości Produkcyjnych charakterystyka

 • Wygięta w łuk;
 • Wklęsła względem początku układu współrzędnych, czyli punktu 0,0;
 • Krzywa o nachyleniu ujemnym, czyli krzywa malejąca;
 • Gdy QA↑- rośnie to QB↓- maleje i odwrotnie- z tego wynika malejący kierunek krzywej możliwości produkcyjnych.

W zadaniach zakładamy, że KMP jest linią prostą, czyli funkcją liniową, ale malejącą. Ma to na celu uproszczenie zadań oraz umożliwić napisanie równania krzywej.

Interpretacja krzywej transformacji

kmp

1 — Kombinacje osiągalne, ale nieefektywne- niepełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych.
2 — Rozwiązanie optymalne, a więc pełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych.
3 — Rozwiązanie nieosiągalne/nierealne, czyli brak możliwości produkcyjnych.

Krzywa Możliwości Produkcyjnych przesunięcia

Zmiany położenia całej krzywej:

krzywa możliwości produkcyjnych przesunięcia
 • Możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa XYZ.
 • Wzrost możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa na skutek pozyskania zasobów.
 • Spadek możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa na skutek odpływu zasobów.

Zmiany położenia w jednej gałęzi:

 • Początkowa krzywa możliwości produkcyjnych;
 • Wzrost możliwości produkcyjnych w gałęzi B;
 • Spadek możliwości produkcyjnej w gałęzi A.
krzywa transformacji przesunięcia

Co sprawia wzrost możliwości produkcyjnych?

 • zatrudnienie większej ilości pracowników (zasób ludzki);
 • zmniejszenie kosztów produkcji (tańsze surowce, materiały);
 • zwiększenie ilości maszyn produkcyjnych;
 • nowsze technologie wykorzystywane do produkcji;
 • wspólnik wnoszący swój kapitał.

Podsumowując, wzrost zasobów sprawia wzrost możliwości produkcyjnych.

Co sprawia spadek możliwości produkcyjnych?

 • pracownicy odeszli z pracy;
 • wspólnik odszedł, zabierając swój kapitał;
 • ludzie w wieku produkcyjnym wyjeżdżają z kraju;
 • zdrożały surowce i materiały;
 • podniesiono oprocentowanie kredytów inwestycyjnych.

Sposób prezentacji zjawisk ekonomicznych

Zależności między zmiennymi mogą mieć charakter:

 • Liniowy — wykres jest linią prostą:
  liniowa krzywa możliwości produkcyjnych
  • Dodatni/Rosnąca wzrost zmiennej X powoduje wzrost zmiennej Y.
   Dodatnia zależność między X i Y, przesuwając się w prawo, rośnie ilość dobra Y oraz X.
   kmp przesunięcie
  • Ujemny/Malejąca — wzrost zmiennej X powoduje spadek zmiennej Y.
   Jeżeli poruszamy się z punktu A do punktu B, to zmienna Y maleje (ilość dobra zmalała), ale zwiększyła się ilość dobra X. Między X i Y występuje zależność odwrotna- gdy jedna maleje, to druga rośnie.
   krzywa możliwości produkcyjnych koszt alternatywny
 • Nieliniowy — wykres jest krzywą:
  krzywa możliwości produkcyjnych mikroekonomia
  • Maksimum:
   krzywa transformacji maksimum
  • Minimum:
   krzywa transformacji minimum

Podsumowanie

 • krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwe kombinacje wielkości produkcji tylko dla dwóch dóbr przy użyciu takich samych zasobów;
 • produkcja jednego dobra maleje, gdy rośnie produkcja drugiego dobra i odwrotnie;
 • punkt na KMP przedstawia kombinację optymalną;
 • jest uniwersalnym narzędziem analitycznym, które może być wykorzystywane we wszystkich dziedzinach ekonomii.
5/5 - (2 votes)