Podaż co to? Definicja 🎓

Podaż (ang. supply) to pojęcie ekonomiczne, które jest zestawieniem ilości dóbr i usług, jakie producenci są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny w określonym czasie i miejscu. Należy pamiętać, że jest tym, co pojawi się na rynku, a nie produktem, który trafia na magazyn i czeka na pojawienie się na rynku.

Podaż oznaczenie „S
Wielkość podaży oznaczenie „QS

Wyższe ceny zachęcają dostawców do dostarczania większej ilości dóbr i usług, zakładając, że ich koszty nie rosną bardziej od uzyskiwanych dochodów. Niższe ceny powodują zmniejszenie produkcji, czyli oferowania mniejszej ilości dób i usług na rynku.

Prawo podaży

Jedno z podstawowych pojęć ekonomicznych współpracujących z prawem popytu w celu określenia ilości oraz ceny dóbr i usług na jaką gospodarki rynkowe zgłaszają zapotrzebowanie.

Prawo podaży mówi o tym, że podaż i cena są wprost proporcjonalne, czyli wraz ze spadkiem ceny badanego dobra, wielkość podaży maleje. Również działa to w odwrotnym kierunku, czyli wraz ze wzrostem ceny badanego dobra wielkość podaży rośnie. W prawie podaży zakładamy stałość czynników pozacenowych (ceteris paribus).

Wieloczynnikowa funkcja podaży (determinanty):

QS = S = f (P, P1,2,…n, T, O, L, F, S E…)

Jakie są czynniki kształtujące podaż?

Czynniki Cenowe:

P – Cena badanego dobra. Gdy cena będzie rosła, QS również będzie rosła.

Czynniki Pozacenowe:

Poniższe czynniki pozacenowe nie mają ustandaryzowanych oznaczeń w świecie ekonomii. Oznaczenia przedstawione poniżej to „mnemoniki”, które mają na celu pomóc w zapamiętaniu tych czynników. Więc oznaczenia mogą się różnić w zależności od źródła.

  • P1,2,…n’Ceny czynników wytwórczych. Wzrost ceny czynników wytwórczych powoduje spadek podaży;
  • T- Technologia – poziom techniczny produkcji. Im nowsza technologia, tym wyższy wzrost S;
  • O- Oczekiwania – oczekiwania co do przyszłych cen. Gdy producent przewiduje podniesienie cen, następuje spadek S, ponieważ woli sprzedać później po wyższej cenie;
  • L- Liczba producentów w gałęzi. Gdy wzrośnie liczba przedsiębiorstw, to podaż również wzrośnie;
  • F- Poziom obciążeń podatkowych (VAT, Cło, akcyza). Wzrost obciążeń podatkowych powoduje spadek S;
  • *S – Sezonowość;
  • *E – Czynnik losowy.

* Czynniki wspólne dla D i S.

Podaż sposoby prezentacji:

Wszystkie sposoby prezentacji zostały stworzone na podstawie tych samych danych.

Zapis jako funkcja liniowa:

S = QS = F(P) = -5 + 0,5P

Dodatnia cyfra przy P oznacza, że funkcja jest funkcją rosnącą.

Postać tabelaryczna:

Postać tabelaryczną tworzy się poprzez podstawienie własnych cyfr pod cenę (P) na przykład:

S = QS = F(P) = -5 + 0,5P

Za P podstawiamy 10:
QS = -5 + 0,5 · 10
QS = 0

PQS
100
205
3010
4015
5020

Postać Graficzna:

podaż definicja

Wielkość podaży (QS) nazywana również rozmiarem podaży to ilość dobra lub usługi, jakie producenci są w stanie zaoferować na rynku przy danej cenie w określonym czasie. Innymi słowy, konkretny element funkcji, któremu na krzywej podaży odpowiada jeden punkt.

Przykładowo wielkość podaży na powyższym wykresie modelowym odczytujemy, tak samo, jak w przypadku popytu, czyli tak jak zapisaliśmy w postaci tabelarycznej. W rezultacie dla ceny równej 10 zł- QS wyniesie 0 szt.

Funkcja podaży (D) nazywana również krzywą podaży, jest funkcją/ krzywą rosnącą. Obrazuje zależność między ilością dobra dostarczanego na rynek w danym czasie a czynnikami wpływającymi na ilość dobra oferowanego przez producenta.

Cena zaporowa (dla S) jest to cena zbyt niska, aby producent oferował swoje produkty na rynku. W rezultacie przy cenie zaporowej S wynosi 0 (na modelu występuję przy cenie 10 zł).

Przesunięcia krzywej S

Zmiana wielkości podaży spowodowana zmianą ceny.

prawo podaży

Zmiana ceny badanego dobra powoduję zmianę wielkości podaży, co graficznie prezentuje przesunięcie punktu wzdłuż krzywej podaży w górę przy wzroście cen (P↑ Qs↑) natomiast przy spadku ceny badanego dobra w dół (P↓QS↓).

Zmiany te powodują nierównowagę rynkową.

Przykładowo, jeżeli cena oferowanego dobra wynosi P1, to ilość oferowanego dobra wynosi Q1. Jednakże, gdy cena wzrośnie do P2, to spowoduje wzrost oferowanej ilości dobra do Q2. Również działa to w drugą stronę, czyli gdy cena spadnie do P1, to również ilość spadnie do Q1, co jest potwierdzeniem prawa popytu.

Zmiana podaży spowodowana zmianą czynników pozacenowych

Zmiana czynników pozacenowych w funkcji podaży powoduje wzrost lub spadek S, co graficznie ilustruje przesunięcie całej krzywej S przy stałej cenie badanego dobra:

  • wzrost S- w prawo,
  • spadek S- w lewo.
wielkość podaży

Zmiany czynnika pozacenowego powodują zmianę równowagi rynkowej.

4/5 - (4 votes)