1. Home
 2. Ekonomia
 3. Podaż co to? Definicja

Podaż co to? Definicja

podaż co to

Podaż (ang. supply) jest zestawieniem ilości dóbr i usług, jakie producenci są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny w określonym czasie i miejscu. Należy pamiętać, że podaż jest tym, co pojawi się na rynku, a nie produktem, który trafia na magazyn i czeka na pojawienie się na rynku. Podaż występuje po stronie producenta.

Wieloczynnikowa funkcja podaży nazywana również jako determinanty podaży:

QS = S = f (P, P1,2,…n, T, O, L, F, S E…)

Jakie są czynniki kształtujące podaż?

Czynniki Cenowe:

P – Cena badanego dobra. Gdy cena będzie rosła, wielkość podaży również będzie rosła.

Czynniki Pozacenowe:

Poniższe czynniki pozacenowe nie mają ustandaryzowanych oznaczeń w świecie ekonomii. Oznaczenia przedstawione poniżej to „mnemoniki”, które mają na celu pomóc w zapamiętaniu tych czynników. Więc oznaczenia mogą się różnić w zależności od źródła.

 • P1,2,…n’Ceny czynników wytwórczych. Wzrost ceny czynników wytwórczych powoduje spadek podaży;
 • T- Technologia – poziom techniczny produkcji. Im nowsza technologia, tym wyższy wzrost podaży;
 • O- Oczekiwania – oczekiwania co do przyszłych cen. Gdy producent przewiduje podniesienie cen, następuje spadek podaży, ponieważ woli sprzedać później po wyższej cenie;
 • L- Liczba producentów w gałęzi. Gdy wzrośnie liczba przedsiębiorstw, to podaż również wzrośnie;
 • F- Poziom obciążeń podatkowych (VAT, Cło, akcyza). Wzrost obciążeń podatkowych powoduje spadek podaży;
 • *S – Sezonowość;
 • *E – Czynnik losowy.

* Czynniki wspólne dla popytu i podaży.

Podaż sposoby prezentacji:

Wszystkie sposoby prezentacji zostały stworzone na podstawie tych samych danych.

Podaż zapis jako funkcja liniowa:

S = QS = F(P) = -5 + 0,5P

Dodatnia cyfra przy P oznacza, że funkcja jest funkcją rosnącą.

Podaż postać tabelaryczna:

Postać tabelaryczną tworzy się poprzez podstawienie własnych cyfr pod cenę (P) na przykład:

S = QS = F(P) = -5 + 0,5P

Za P podstawiamy 10:
QS = -5 + 0,5 · 10
QS = 0

PQS
100
205
3010
4015
5020

Postać Graficzna:

podaż definicja

Wielkość podaży (QS) nazywana również rozmiarem podaży to ilość dobra lub usługi, jakie producenci są w stanie zaoferować na rynku przy danej cenie w określonym czasie. Innymi słowy, konkretny element funkcji, któremu na krzywej podaży odpowiada jeden punkt.

Przykładowo wielkość podaży na powyższym wykresie modelowym odczytujemy, tak samo, jak w przypadku popytu, czyli tak jak zapisaliśmy w postaci tabelarycznej. W rezultacie dla ceny równej 10 zł wielkość podaży wyniesie 0 szt.

Funkcja podaży (D) nazywana również krzywą podaży, jest funkcją/ krzywą rosnącą. Obrazuje zależność między ilością dobra dostarczanego na rynek w danym czasie a czynnikami wpływającymi na ilość dobra oferowanego przez producenta.

Cena zaporowa (dla podaży) jest to cena zbyt niska, aby producent oferował swoje produkty na rynku. W rezultacie przy cenie zaporowej podaż wynosi 0 (na modelu występuję przy cenie 10 zł).

Prawo podaży

Jednym z ważniejszych czynników determinujących ilość dobra oferowanego na rynku jest jego cena. Wpływ ceny na wielkość podaży opisuje prawo podaży.

Prawo podaży mówi o tym, że podaż i cena są wprost proporcjonalne, czyli wraz ze spadkiem ceny badanego dobra, wielkość podaży maleje. Również działa to w odwrotnym kierunku, czyli wraz ze wzrostem ceny badanego dobra wielkość podaży rośnie. W prawie podaży zakładamy stałość czynników pozacenowych (ceteris paribus).

Przesunięcia krzywej podaży

Zmiana wielkości podaży spowodowana zmianą ceny.

prawo podaży

Zmiana ceny badanego dobra powoduję zmianę wielkości podaży, co graficznie prezentuje przesunięcie punktu wzdłuż krzywej podaży w górę przy wzroście cen (P↑ Qs↑) natomiast przy spadku ceny badanego dobra w dół (P↓QS↓).

Zmiany te powodują nierównowagę rynkową.

Przykładowo, jeżeli cena oferowanego dobra wynosi P1, to ilość oferowanego dobra wynosi Q1. Jednakże, gdy cena wzrośnie do P2, to spowoduje wzrost oferowanej ilości dobra do Q2. Również działa to w drugą stronę, czyli gdy cena spadnie do P1, to również ilość spadnie do Q1, co jest potwierdzeniem prawa popytu.

Jaka jest różnica między wielkością podaży a wzrostem lub spadkiem podaży?
Gdy przesuwamy się po krzywej, to mówimy o zmianie wielkości podaży (zmiana ilości pożądanej);
Gdy przesuwamy całą krzywą, to mówimy o wzroście lub spadku podaży (zmiana podaży).

Zmiana podaży spowodowana zmianą czynników pozacenowych

Zmiana czynników pozacenowych w funkcji podaży powoduje wzrost lub spadek podaży, co graficznie ilustruje przesunięcie całej krzywej podaży przy stałej cenie badanego dobra:

 • wzrost podaży- w prawo,
 • spadek podaży- w lewo.
wielkość podaży

Zmiany czynnika pozacenowego powodują zmianę równowagi rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.