1. Home
 2. Ekonomia
 3. Popyt co to? Definicja

Popyt co to? Definicja

popyt co to

Popyt (ang. demand) jest zestawieniem ilości dóbr i usług, jakie konsumenci są gotowi i zdolni zakupić przy różnym poziomie ceny w określonym czasie i miejscu. Należy pamiętać, że popyt występuje od strony konsumenta.

Wieloczynnikowa funkcja popytu nazywana również determinanty popytu:

Determinanty popytu (czynniki kształtujące popyt) decydują o położeniu krzywej popytu, jak również umiejscowieniu punktów na krzywej podaży.

Jakie są czynniki kształtujące popyt?

QD = D = f(P, Ps1,2,..n, Pk1,2,…n, Y, G, O, L, W, S, E …)

Czynniki cenowe:

 • P – cena badanego dobra. Gdy cena będzie malała wielkość popytu będzie rosła.

Czynniki pozacenowe:

Poniższe czynniki pozacenowe nie mają ustandaryzowanych oznaczeń w świecie ekonomii. Oznaczenia przedstawione poniżej to „mnemoniki”, które mają na celu pomóc w zapamiętaniu tych czynników. Więc oznaczenia mogą się różnić w zależności od źródła.

 • Ps1,2,..n, – ceny dóbr substytucyjnych, czyli dobra zastępcze lub zamienne (np. masło, margaryna). Gdy rośnie cena jednego z dóbr substytucyjnych, następuje wzrost popytu na drugie. Nie porównujemy ceny margaryny do ceny masła tylko wzrost ceny jednego z nich;
 • Pk1,2,… n ceny dóbr komplementarnych, czyli uzupełniających się (pióro- atrament). Badamy jak cena jednego z nich, wpłynie na zakup drugiego. Wzrost ceny auta wpływa na spadek popytu na benzynę i odwrotnie;
 • Y – dochód. Gdy rosną dochody, popyt wzrasta, ta sama zależność zachodzi w odwrotnej sytuacji, czyli gdy dochody maleją popyt również maleje. Powodem tego jest ograniczony budżet;
 • G – gusty i preferencje konsumentów;
 • O – oczekiwania – oczekiwania co do przyszłych cen i dochodów. Gdy konsument przewiduje wzrost cen, następuje wzrost popytu, w sytuacji, gdy konsument przewiduje spadek cen następuje spadek popytu;
 • L – liczba i struktura konsumentów np. koło sklepiku na wolnym terenie został wybudowany blok- dzięki temu wzrośnie popyt, ponieważ będzie większa liczba konsumentów;
 • W – poziom wykształcenia i zamożności społeczeństwa;
 • Podatek dochodowy – jedyny podatek po stronie popytu;
 • *S – sezonowość;
 • *E – czynnik losowy.

* Czynniki wspólne dla popytu i podaży.

Popyt sposoby prezentacji:

Wszystkie sposoby prezentacji zostały stworzone na podstawie tych samych danych.

Popyt zapis jako funkcja liniowa:

D= QD = F(P) = 50 – 10P

Ujemna cyfra przy P oznacza, że funkcja jest funkcją malejącą.

Popyt postać tabelaryczna:

Postać tabelaryczną tworzy się poprzez podstawienie własnych cyfr pod cenę (P) na przykład:

D = QD = F(P) = 50 – 10P

Za P podstawmy 5:
QD = 50 – 10 · 5
QD =
0

PQD
50
410
320
230
140

Popyt postać graficzna:

popyt definicja

Wielkość popytu (QD) nazywana również rozmiarem popytu to ilość konkretnego dobra lub konkretnej usługi, którą nabywcy są gotowi zakupić przy danej cenie w określonym czasie, w ramach posiadanego funduszu nabywczego. Innymi słowy, konkretny element funkcji, któremu na krzywej popytu odpowiada jeden punkt.

Przykładowo wielkość popytu na powyższym wykresie modelowym odczytujemy, tak jak poprzednio zapisaliśmy w postaci tabelarycznej. W rezultacie dla ceny równej 5 zł wielkość popytu wyniesie 0 szt.

Funkcja popytu (D) nazywana również krzywą popytu, jest funkcją/krzywą malejącą. Obrazuje zależność wielkości popytu od ceny badanego dobra (zmienną objaśniającą jest cena produktu, a zmienną objaśnianą jest wielkość popytu).

Cena zaporowa (dla popytu) jest to cena zbyt wysoka. W rezultacie przy cenie zaporowej popyt wynosi 0 (na modelu występuję przy cenie 5 zł).

Prawo popytu

Jednym z ważniejszych czynników określających wielkość zapotrzebowania na dane dobro jest jego cena. Wpływ ceny na wielkość popytu opisuje prawo popytu.

Prawo popytu mówi o tym, że popyt i cena są odwrotnie proporcjonalne, czyli wraz ze wzrostem ceny danego dobra spada wielkość popytu na to dobro. Jednakże w odwrotnej sytuacji wraz ze spadkiem ceny badanego dobra wielkość popytu na nie wzrasta. W prawie popytu zakładamy stałość czynników pozacenowych (ceteris paribus).

Przesunięcia krzywej popytu

Zmiana wielkości popytu spowodowana zmianą ceny.

prawo popytu

Zmiana ceny badanego dobra powoduje zmianę wielkości popytu, co graficznie prezentuje przesunięcie punktu wzdłuż krzywej popytu w górę przy wzroście cen (P↑QD↓) natomiast przy spadku ceny w dół (P↓QD↑).

Zmiany te powodują nierównowagę rynkową.

Jaka jest różnica między wielkością popytu a wzrostem lub spadkiem popytu?
Gdy przesuwamy się po krzywej, to mówimy o zmianie wielkości popytu (zmiana ilości pożądanej);
Gdy przesuwamy całą krzywą, to mówimy o wzroście lub spadku popytu (zmiana popytu).

Zmiana popytu spowodowana zmianą czynników pozacenowych

Zmiana czynników pozacenowych w funkcji podaży powoduje wzrost lub spadek popytu, co graficznie ilustruje przesunięcie całej krzywej popytu przy stałej cenie badanego dobra:

 • wzrost popytu- w prawo,
 • spadek popytu- w lewo.

Zmiany czynnika pozacenowego powodują zmianę równowagi rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.