Popyt i podaż zadania i rozwiązania 🎓

Zestawienie przykładów z mikroekonomii „Popyt i podaż zadania i rozwiązania” ma na celu przedstawienie oraz wyjaśnienie funkcjonowanie popytu oraz podaży w przykładach.

Test: Popyt i podaż zadania i rozwiązania

Krótki test na rozgrzewkę:

Popyt i podaż

1 / 5

Obciążenia podatkowe

2 / 5

Dochód konsumentów

3 / 5

Cena badanego dobra

4 / 5

Ceny dóbr komplementarnych

5 / 5

Oczekiwania co do przyszłych cen

Twój wynik to

Średni wynik to 50%

0%

Zadania z funkcją popytu (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Zadanie 2

W oparciu o funkcję dziennego popytu na herbatę w osiedlowym sklepie w postaci:
QD = f(P) = 600 – 20P (gdzie P – cena dobra X w zł.),

PQD

a) określ dzienną sprzedaż herbaty przy cenie 10 zł,

b) Jeżeli sprzedawca planuje sprzedaż dobra na poziomie 300 szt. dziennie jaką powinien ustalić cenę:

c) Jeżeli sprzedawca rozdałby gratis potencjalnym klientom dobro, jakie byłoby zapotrzebowania przy założeniu, że funkcja popytu nie uległaby zmianie:

d) Określ poziom ceny zaporowej na herbatę:

e) W oparciu o powyższe obliczenia uzupełnij tabelę, co więcej wykreśl krzywą dziennego popytu na analizowane dobro, opisując odpowiednio osie:

Zadanie 3

Znając funkcję miesięcznego popytu na dobro A w postaci następującej: QD = f(P) = 2.400 – 10P (gdzie P – cena dobra A w zł.), w związku z tym określ:

PUzupełnijUzupełnij
0UzupełnijUzupełnij
20UzupełnijUzupełnij
60UzupełnijUzupełnij
100UzupełnijUzupełnij
140UzupełnijUzupełnij
180UzupełnijUzupełnij
202UzupełnijUzupełnij

a) wykreśl krzywą popytu na to dobro w przedziale cenowym od 0 do 220 zł;

b) określ jaka zmiana zajdzie w sprzedaży dobra, jeżeli jego cena wzrośnie z 60 do 180 zł, następnie przedstaw tę zmianę na wykresie;

d) napisz równanie nowej funkcji popytu;

Zadanie 4

Właściciel kina na 500 miejsc oszacował funkcję popytu na bilety jako: QD = f(P) = 600 – 10P (gdzie P – cena biletu w zł.), w związku z tym określ:

a) jaką powinien ustalić cenę, jeżeli chce sprzedać wszystkie bilety, co więcej jaki będzie wówczas jego przychód ze sprzedaży biletów?

b) Jaki jest poziom ceny zaporowej na bilety i jaki byłby przychód sprzedawcy przy tej cenie?

Zadania z funkcją podaży (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Zadanie 5

W oparciu o oszacowaną funkcję dziennej podaży dobra X w osiedlowym targowisku w postaci: QS = f(P) = -20 + 8P (gdzie P – cena dobra X w zł.),

PQS

a) określ, ile jednostek dobra X zaoferują sprzedawcy przy cenie 10 zł;

b) jaka cena powinna obowiązywać na targowisku, aby byli oni skłonni zaoferować 140 jednostek dobra X;

c) przy jakiej cenie dobro nie pojawi się w sprzedaży;

d) w oparciu o powyższe obliczenia uzupełnij tabelę i wykreśl krzywą dziennej podaży dobra X, opisując odpowiednio osie;

Zadanie 6 (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Znając funkcję miesięcznej podaży producenta wytwarzającego dobro X w postaci:
QS = f(P) = 20 + 40P (gdzie P – cena dobra X w zł.),

a) wykreśl krzywą podaży tego dobra w przedziale cenowym od 2 do 10 zł;

b) określ jaka zmiana zajdzie w ilości oferowanego dobra, jeżeli jego cena spadnie z 8 do 6 zł, ponadto przedstaw tę zmianę na wykresie;

c) w wyniku ograniczenia dostępności podstawowego surowca do produkcji dobra X producenci są skłonni produkować obecnie o połowę mniej niż dotychczas przy każdym poziomie ceny; przedstaw w tabeli i na wykresie zmianę zapotrzebowania w podanym przedziale cenowym:

d) Na koniec napisz równanie nowej funkcji podaży;

Zadania z funkcją popytu i podaży (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Zadanie 7

Tabela prezentuje wielkości popytu i podaży hipotetycznego dobra:

PD: QD = f(P)S: QS = f(P)
10525
81020
61515
22010
0255
Popyt i podaż zadania i rozwiązania

a) Wykreśl krzywą popytu i podaży oznaczając odpowiednio osie;

b) Ustal ilość i cenę równowagi rynkowej:

c) Określ prawdopodobne zmiany na rynku po wprowadzeniu przez rząd ceny na poziomie 2 zł:

d) Jaki jest charakter ceny urzędowej 2 zł, ponadto w jakim celu została wprowadzona:

e) oszacuj wartość luki i przedstaw ją na wykresie przy cenie 2 zł:

f) Na koniec określ prawdopodobne zmiany na rynku po wprowadzeniu przez rząd ceny na poziomie 10 zł:

Jak wyliczyć cenę i wielkość równowagi z funkcji? (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Zadanie 8

Mając funkcję popytu i podaży dobra D: QD = 80- 5P; S: QS = 45 + 2P ustal, ile wynosi cena i wielkość równowagi. Ponadto przedstaw model graficzny analizy.

Jak określić stan rynku przy pomocy funkcji? (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Zadanie 9

Określ stan rynku, na którym D: QD = 120 – 5P i S: QS = 25P, jeżeli aktualna cena wynosi 2 zł. Przedstaw graficznie sytuację na tym rynku. Dodatkowo odpowiedz na pytania:

a) cena urzędowa 2 złote, jaka to cena?

b) jaka luka występuje na rynku oraz o jakiej wartości?

Jak obliczyć parametry stanu równowagi? Cena wyższa niż cena równowagi (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Zadanie 10

Mając funkcję popytu i podaży QD= 120 – P i QS = 100 + P oblicz:

a) parametry stanu równowagi:

b) wielkość luki rynkowej po wprowadzeniu ceny urzędowej na poziomie dwukrotnie wyższym niż cena równowagi. Jaki charakter ma ta cena?

Zadanie 11

Funkcja popytu i podaży na rynku herbaty kształtują się następującą: D = 150 – 20P i S = 5P w związku z tym:

a) oblicz cenę i ilość równowagi dla rynku mleka:

b) określ stan rynku po wprowadzeniu ceny urzędowej na poziomie 7 zł:

c) jaki charakter miała ta cena:

d) oszacuj wartość luki popytowej/ podażowej:

e) ustal poziom ceny zaporowej:

f) ustal poziom dziennej sprzedaży herbaty przy cenie 6 zł:

g) Ile mogłoby być sprzedanych produktów przy cenie 2 zł:

h) przy jakiej cenie producent zaoferuje na rynku 100 sztuk produktu:

Przesunięcie jednej krzywej (jedna zmienna):

W przeciwieństwie do poprzednich zadań w tej części zestawienia zadań z mikroekonomia „popyt i podaż zadania i rozwiązania” zostaną przedstawione przesunięcia jednej krzywej. Przesunięcia krzywej mogą skutkować nierównowagą rynkową lub zmianą równowagi rynkowej.

Zadanie 12

Przedstaw graficznie i opisz możliwe zmiany w stanie równowagi na rynku dobra X, na podstawie poniższych sytuacji:

a) odpływ przedsiębiorstw z gałęzi spowodował, iż na rynku oferowana jest znacznie mniejsza jego ilość niż przed rokiem:

b) po spadku podatku VAT obciążającego sprzedaż, producenci zaoferowali dobro X po dużo niższej cenie niż dotychczas:

c) pojawienie się na rynku nowych substytutów spowodowało, iż konsumenci są obecnie skłonni nabywać o połowę mniej dobra X niż przed rokiem:

d) Informacja w mediach o szkodliwym działaniu produktu spowodowała, iż konsumenci skłonni zapłacić są dużo niższą cenę za dobro X niż dotychczas:

e) Nastąpił wzrost ceny Dobra X:

Zadanie 13 (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Przedstaw na wykresie i opisz zmiany jakie nastąpią na rynku jogurtu poziomkowego jeżeli:

(Każdy z podpunktów zostanie przedstawiony na osobnym wykresie i zostanie przedstawione działanie tylko jednego czynnika, czyli za każdym razem będziemy wychodzili od stanu równowagi na rynku jogurtu poziomkowego).

a) podniesiono podatek VAT na te produkty z 7% do 22%:

b) media podały informację o silnym działaniu alergicznym produktów mlecznych:

c) w związku z poprawą rentowności tej branży liczba mleczarni w kraju wzrosła o ponad 30%:

d) rozpoczęto intensywną kampanię promocyjną reklamującą wyroby mleczne:

e) rząd wprowadził cenę maksymalną na wyroby mleczne obniżając obecne ceny rynkowe o 50%;

f) nastąpił spadek cen jogurtu poziomkowego:

g) nastąpił wzrost cen jogurtu truskawkowego:

h) nastąpił wzrost płac pracowników zatrudnionych przy produkcji jogurtu poziomkowego;

i) nastąpił spadek cen jogurtu poziomkowego:

J) wprowadzono cenę maksymalną na jogurt truskawkowy:

Zadanie 14

Określ możliwe zmiany na rynku samochodów osobowych w Polsce (każdy z podpunktów na osobnym wykresie) jeżeli:

a) nastąpił spadek cen benzyny:

b) rząd wprowadził możliwość odpisania kosztów zakupu samochodu od dochodu nabywcy:

c) wzrósł stopień konkurencji wśród producentów samochodów:

d) nastąpił wzrost cen stali:

e) w wyniku opracowania nowej technologii spadły koszty produkcji samochodów;

f) wzrosły ceny biletów komunikacji miejskiej:

g) nastąpił znaczący wzrost cen opon samochodowych:

h) podniesiono cło na samochody sprowadzone do Polski;

i) znacząco wzrosły dochody realne ludności:

j) Rząd ustanowił cenę maksymalną na samochody:

k) nastąpił wzrost cen na samochody:

Zadanie 15 (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Przedstaw graficznie i opisz możliwe zmiany na rynku materiałów budowlanych w Polsce (każdy na osobnym wykresie) jeżeli:

a) media podały informację o kolejnej podwyżce podatku VAT na materiały budowlane, która ma obowiązywać za trzy miesiące,

b) wprowadzono wyższą stawkę podatku VAT na materiały budowlane;

c) Sejm zatwierdził ustawę o częściowym zwrocie podatku VAT na materiały budowlane osobom fizycznym;

d) znacznie wzrosła liczba wydawanych pozwoleń na budowę;

e) w wyniku podwyżek cen benzyny znacząco wzrosły koszty transportu;

f) wzrósł poziom zamożności społeczeństwa;

g) spadł stopień konkurencji wśród producentów materiałów budowlanych;

Zadanie 16

Określ możliwe zmiany na rynku herbaty (każdy z podpunktów na osobnym wykresie) jeżeli:

a) spadek dochodów potencjalnych nabywców kawy;

b) wzrost cen śmietanki do kawy,

c) spadek cen kawy;

d) kampania medialna wskazująca na negatywny wpływ kawy na układ krążenia i ciśnienie krwi;

e) w związku z pożarami plantacji kawy w Brazylii, konsumenci przewidują wzrost cen kawy w niedalekiej przyszłości;

Zadanie 17

Przedstaw na wykresie i opisz zmiany jakie nastąpią na rynku kosmetyków damskich (każdy z podpunktów na osobnym wykresie) jeżeli:

a) obniżono podatek VAT na artykuły chemiczne;

b) znacząco wzrosły ceny surowców do produkcji kosmetyków;

c) wzrosła liczba konsumentów na tym rynku;

d) przewiduje się wzrost cen kosmetyków;

Przesunięcie dwóch krzywych (dwie zmienne)

Poprzednio były przykłady z przesunięciem jednej krzywej, teraz w zestawie „popyt i podaż zadania i rozwiązania” skupimy się na jednoczesnym przesunięciu dwóch krzywych a co za tym idzie na dwóch jednocześnie zachodzących czynnikach.

Zadania 18

Równowaga na rynku bułek została zakłócona przez dwa działające jednocześnie czynniki (czynniki pozacenowe):

  • wzrost ceny chleba,
  • wzrost ceny mąki.

W związku z tym jakie będą nowe: cena i ilość równowagi na rynku bułek?

Zadanie 19 (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Równowaga na rynku mandarynek została zakłócona przez dwa działające jednocześnie czynniki (czynniki pozacenowe- cetris paribus):

  • spadek cen pomarańczy,
  • wzrost ceł na importowane owoce cytrusowe.

W związku z tym jakie będą nowe: cena i ilość równowagi

Zadanie 20

Równowaga na rynku materiałów budowlanych w Polsce została zakłócona przez dwa działające jednocześnie czynniki:

  • media podały informację o kolejnej podwyżce podatku VAT na materiały budowlane, która ma obowiązywać za trzy miesiące,
  • Spadł stopień konkurencji wśród producentów materiałów budowlanych.

W związku z tym jakie będą nowe: cena i ilość równowagi? Ponadto przedstaw graficznie sytuację rynkową.

Zadanie 21

Równowaga na rynku pojazdów metrem została zakłócona przez dwa działające jednocześnie czynniki:

  • poczucie zagrożenia atakami terrorystycznymi,
  • wzrost podatku VAT od usług przewoźniczych.

W związku z tym jakie będą nowe: cena i ilość równowagi?

Przyczyny na podstawie modelów

Poprzednio ustalaliśmy zmiany oraz model graficzny na podstawie podanych czynników, teraz mamy sytuację odwrotną gdzie na podstawie modelu graficznego mamy podać prawdopodobnie występujące czynniki.

Zadanie 22

Określ, jaka zmiana wystąpiła na rynku masła, ponadto podaj trzy dowolne czynniki, które mogły ją wywołać:

Czynniki powodujące przesunięcie krzywej podaży

Zadanie 23 (popyt i podaż zadania i rozwiązania)

Określ, jaka zmiana wystąpiła na rynku nowo budowanych mieszkań, ponadto podaj trzy dowolne czynniki, które mogły ją wywołać.

Czynniki powodujące przesunięcie krzywej podaży

Jeżeli któryś z przykładów „popyt i podaż zadania i rozwiązania” sprawił problem, to zapraszam do poprzednich artykułów.

4.5/5 - (4 votes)